Navigáció átugrása

Ügyfél-tájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél nemzetközi menetjegyet vásárolt utasok részre

 

Ügyféltájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozója által üzemeltetett helyi, helyközi, szerződéses és bérautóbuszain utazók, valamint nemzetközi utazások esetén a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél, vagy a FLIXBUS értékesítési rendszerében vásárolt menetjeggyel utazók számára

 

Biztosított

Helyi, helyközi, szerződéses és bérautóbuszon történő utazások esetén az a személy, aki érvényes jeggyel, illetve bérlettel rendelkezik, és jogszerűen veszi igénybe a VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban a szerződő) szolgáltatásait. Biztosítottnak tekintendők továbbá az ingyenes utazásra jogosult személyek is (az Általános Utazási feltételek szerint). Nemzetközi menetrend szerinti utazások esetén, a nemzetközi járaton a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél, vagy a FLIXBUS értékesítési rendszerében váltott menetjeggyel, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszon utazó utas. A biztosítási szolgáltatásra jogosult a biztosított (kedvezményezett), közlekedési baleseti halál esetén a biztosított törvényes örököse.

A Biztosító kockázatviselése

Területi hatály: Európa

Kockázatviselés időtartama a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi, helyközi, nemzetközi, szerződéses és bérautóbuszain a járműre való fellépéstől, vagy a személyforgalmi célokat szolgáló területre lépéstől kezdődik, kiterjed az utazás teljes időtartamára és a jármű, vagy a személyforgalmi célokat szolgáló terület elhagyásáig tart. Személyforgalmi célokat szolgáló területnek minősülnek az autóbusz-pályaudvarok területei, a felszállási célra kialakított megállóhelyek területei, vagy ha ilyen nincs, az „autóbusz megállóhely” táblával jelzett fel- és leszállóhelyek területei, illetve az utazás alatt forgalmi, forgalomszervezési okból alkalmazott pihenőhely (pl. benzinkút).

Biztosítási események

 • közlekedési baleseti halál
 • közlekedési baleseti maradandó rokkantság (10-100%)
 • baleseti kórházi napi térítés
 • csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés
 • poggyász- és ruházati kár
 • baleseti költségtérítés
 • balesetből eredő személyi okmánypótlás

A biztosítási feltételek szerint balesetnek minősül a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, melynek következtében a biztosított meghal, testi sérülést vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

Biztosítási szolgáltatások

Közlekedési baleseti halál

Biztosítási esemény az a közlekedési baleset, amely a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés ideje alatt következett be, és a biztosítottnak a baleset napjától számított 1 éven belüli halálát okozza. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítottra vonatkozó, a közlekedési baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget fizeti ki.

Közlekedési baleseti rokkantság

Biztosítási esemény az a közlekedési baleset (továbbiakban: baleset), amely a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés ideje alatt következett be, és biztosítottnak a baleset napjától számított 2 éven belül megállapított, 10%-ot elérő mértékű maradandó egészségkárosodását okozza. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító által fizetett szolgáltatási összeg a biztosítottra vonatkozó, a baleset időpontjában érvényes biztosítási összegnek a megállapított maradandó egészségkárosodás mértékével megegyező százaléka.

Ugyanazon balesetből eredő, több szervet, testrészt érintő többszörös károsodás vagy funkciócsökkenés esetén a szolgáltatási összeg megállapításához a maradandó egészségkárosodások százalékos mértékei összeadódnak, de a biztosító szolgáltatása nem haladhatja meg a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget.

A maradandó egészségkárosodás százalékos mértéke az összes körülményt figyelembe vevő orvosi vizsgálat során, az alábbi táblázat iránymutató értékei alapján kerül megállapításra:

Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%
Mindkét kar vagy kéz elvesztése 100%
Mindkét láb elvesztése combtól 100%
Mindkét lábszár elvesztése, protézisre alkalmatlan 100%
Mindkét lábszár elvesztése, jó térdfunkcióval 80%
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése 50%
Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60%
Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 30%
Szaglóérzék teljes elvesztése 10%
Ízlelő képesség teljes elvesztése 5%
Egyik kar vállízülettől való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 70%
Egyik kar könyökízület fölött való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 65%
Egyik kar könyökízület alatt való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 60%
Egyik kéz teljes elvesztése 55%
Egyik hüvelykujj elvesztése 20%
Egyik mutatóujj elvesztése 10%
Más ujj elvesztése, egyenként 5%
Egyik láb combközép fölött való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 70%
Egyik láb combközépig való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 60%
Egyik láb térdig elvesztése 50%
Egyik lábszár térd alatt történő elvesztése 45%
Egyik lábfej elvesztése 40%
Egyik nagyujj elvesztése 5%
Más lábujj elvesztése, egyenként 2%

Testrészek vagy érzékszervek részleges elvesztése vagy funkció csökkenése esetén a biztosító a fenti táblázat megfelelően csökkentett értékeit veszi figyelembe.

A táblázatban nem szereplő esetekben – a jelen biztosítás vonatkozásában – a biztosító orvos szakértője állapítja meg, hogy a biztosított normál testi vagy szellemi teljesítőképessége milyen mértékben károsodott. A biztosító orvos szakértőjének megállapítása független más orvosi vagy társadalombiztosítási szerv vagy testület, valamint más orvos szakértők megállapításától.

Amennyiben a baleset során olyan funkciók, testrészek károsodnak, amelyek működőképessége már a baleset előtt csökkent volt, akkor a szolgáltatás meghatározásánál az előzetes egészségkárosodás százalékos mértéke levonásra kerül.

A biztosító a maradandó egészségkárosodás mértékét legkorábban a balesetet követő 15 nap elteltével, legkésőbb a balesetet követő 2 év elteltével állapítja meg.

Ha a baleset következtében a biztosított 15 napon belül meghal, a szolgáltatás nem igényelhető. Ha a biztosított 15 napon túl, de az előtt meghal, hogy a biztosító az egészségkárosodás mértékét véglegesen megállapította volna, a térítési összeget a biztosító az addigi orvosi vizsgálatok eredményeként született iratok alapján állapítja meg.

Baleseti kórházi napi térítés

Biztosítási esemény az a baleset, amely a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés ideje alatt következett be, és a biztosítottnak a baleset napjától számított 1 éven belül megkezdődő folyamatos kórházi fekvőbeteg gyógykezelését tette szükségessé. A kórházi ápolási napok számításánál minden kórházi nap egész napnak számít, így a felvétel, az elbocsátás, valamint az esetleges haláleset napja is. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén, a folyamatos kórházi fekvőbeteg gyógykezelés befejeződése után, a biztosító a kórházi fekvőbeteg gyógykezelés minden napjára, de legfeljebb összesen 30 napra, kifizeti a biztosítottra vonatkozó, a baleset időpontjában érvényes (napi térítési) biztosítási összeget.

Csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés

Biztosítási esemény az a nem halálos kimenetelű baleset, amely a biztosítottra vonatkozó kockázat viselés ideje alatt következett be, és a biztosítottnál

 1. csonttörést, csontrepedést, vagy 28 napot meghaladó múlékony sérülést illetve
 2. súlyos csonttörést

okoz.

Súlyos csonttörésnek minősül a

 1. koponya csonttörés lágyrész sérüléssel együtt,
 2. gerinccsont törés gerincvelő sérüléssel együtt,
 3. medencecsont törés,
 4. lábszár- és/vagy combcsont nyílt törése,
 5. alkar- és/vagy felkarcsont nyílt törése.

A biztosító

 1. csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés bekövetkezése esetén a biztosítottra vonatkozó, a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget,
 2. súlyos csonttörés bekövetkezése esetén a biztosítottra vonatkozó, a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeg kétszeresét

téríti.

Ha ugyanazon balesetből eredően egy biztosított vonatkozásában a felsoroltak közül több esemény is bekövetkezik, úgy a biztosító csak egy – a legmagasabb szolgáltatási összeghez tartozó – eseményre térít.

Baleseti költségtérítés

Amennyiben a biztosított balesetet szenved, a Biztosító megtéríti a biztosított részére (a Szolgáltatási táblázatban meghatározott összegig)

 • a baleset következményeként a baleset időpontjában viselt személyes vagyontárgyaiban az indokolt és számlával igazolt javítás, tisztítás költségeit, ha a felmerült költségek egyébként nem térülnek meg. Amennyiben a károsodott személyes vagyontárgy gazdaságosan nem javítható, a Biztosító megtéríti a Szolgáltatási táblázatban a jelen fejezetre vonatkozóan megjelölt biztosítási összeg erejéig a károsodott személyes vagyontárgy káridőponti avult értékét;
 • a baleset következtében szükségessé vált, és számlával igazolt étel, ital, telefonhívás és taxi költségeket;
 • a baleset következtében megsérült, orvosi receptre felírt szemüvegek, kontaktlencsék javításának, cseréjének költségeit, ideértve a szükségessé vált szemészeti vizsgálat költségét is.

A Biztosító továbbá megtéríti a Szolgáltatási táblázatban a jelen fejezetre vonatkozóan megjelölt biztosítási összeg erejéig a baleset következményeként szükségessé váló szállítás és mentés indokolt és számlával igazolt költségeit, ha a társadalombiztosítás térítési kötelezettsége nem áll fenn, illetőleg, ha a felmerült költségek egyébként nem térülnek meg.

Poggyász- és ruházati kár

Poggyászkárnak minősül, ha a biztosított utast ért baleset vagy a sérelmére elkövetett rablás, továbbá a járművet ért baleset vagy elemi csapás, illetve onnan történt lopás következtében a biztosítottat poggyászaival vagy ruházatával kapcsolatban kár éri. Nem minősül poggyászkárnak a felügyelet nélkül hagyott kézipoggyász eltűnése. A biztosítás nem terjed ki az ékszerekre, nemesfémekre, készpénzre, értékpapírokra, a menetjegyre és az okmányokra. A biztosítás az érintett Szerződő felelősségét nem korlátozza, biztosítási összeg a jogszabály alapján járó egyéb szolgáltatásokba nem számítható be.

Balesetből eredő személyi okmánypótlás

Ha a biztosított személy utazása során hivatalos iratai megsérülnek vagy elvesznek, a biztosító az újbóli beszerzés költségeit (illeték, fénykép) a szerződésben meghatározott összegig megtéríti.

Szolgáltatási táblázat

Szolgáltatások

Biztosítási összeg / fő

Közlekedési baleseti halál 2 000 000 Ft
Közlekedési baleseti rokkantság (10-100%) 2 000 000 Ft
Baleseti kórházi napi térítés / 1-30 napig 3 000 Ft
Csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés 50 000 Ft
Baleseti költségtérítés 50 000 Ft
Poggyász- és ruházati kár 100 000 Ft
Balesetből eredő személyi okmánypótlás 30 000 Ft

Kárigények bejelentése, kárrendezés

A biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, illetve a személyforgalmi célokat szolgáló területen történt káreseményt a személyforgalmi terület vezetőjénél még az utazás időtartama alatt kell bejelentenie az utasnak, illetve nemzetközi járaton történő utazás esetén, amennyiben a szóbeli közlés nem valósítható meg, úgy írásban a VOLÁNBUSZ Zrt-nél. A helyszínen, vagy az arra kijelölt legközelebbi VOLÁNBUSZ Zrt. szolgálati helyen a járati személyzet, vagy más erre illetékes alkalmazott (megbízott) a káreseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül a biztosított rendelkezésére bocsát.

Ha a biztosított – az őt ért sérülés miatt – nem képes a biztosítási eseményt bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselője hivatalból gondoskodik. Abban az esetben, ha a biztosítási esemény valamely személyforgalmi célokat szolgáló területen történik, és a fenti jegyzőkönyv felvételére nincs mód, a biztosítási esemény bizonyítása a biztosítottat terheli (pl. rendőrségi, vagy mentők baleseti jegyzőkönyve alapján). Amennyiben a poggyászkár rablás miatt következik be, a VOLÁNBUSZ Zrt. alkalmazottjának értesítésén túl a károsultnak a rendőrségen is feljelentést kell tennie, ez esetben a kárkifizetéshez a rendőrség jogerős határozata is szükséges. A Biztosító jogosult mindazokat az iratokat és bizonyítékokat megtekinteni, amelyek a kárigény elbírálásához szükségesek.

A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás, vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a VOLÁNBUSZ Zrt. által felvett jegyzőkönyv.

A biztosítási eseményt annak a bekövetkeztétől számított 8 napon belül a szerződőnek, vagy másodsorban a jogosultnak, írásban be kell jelentenie, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését a biztosító számára.

A biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. A szolgáltatási igény, vagy az annak teljesítéséhez szükséges iratok késedelmes benyújtása miatt elhúzódó kifizetéseket a biztosító kamatmentesen teljesíti.

A szolgáltatás felvételére a biztosított, illetve örököse(i) jogosult(ak).

Nemzetközi járaton történő utazás során bekövetkező káresemény esetén, ha az utasnak segítségre van szüksége, az alábbi asszisztencia telefonszámot hívja, mely számon az év minden napján, napi 24 órában magyar és angol nyelven fogadjuk hívását.

+36 1 458 4483

Az asszisztencia szolgáltatás keretében a Biztosító fogadja a kárigény bejelentését, valamint felvilágosítást ad.

Elévülés

A biztosítási esemény bekövetkezésének napjától számított 2 év elteltével a biztosításból eredő igények elévülnek.

A Biztosító mentesül a baleset-biztosítási szolgáltatási kötelezettség alól:

Valamely biztosított vonatkozásában a biztosító mentesül a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a biztosított halála

 1. a kedvezményezett szándékos magatartása folytán, vagy
 2. a biztosítottnak az öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete miatt

következett be.

Az öngyilkosság akkor is mentesülést eredményez, ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte el.

A biztosító mentesül a baleseti szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

Súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak minősül különösen az a baleset, amely a biztosított

 1. szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben, vagy
 2. súlyosan ittas (2,5 ezrelékes véralkohol szintet elérő) állapotában, vagy
 3. bódító, kábító vagy más hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztása miatti állapotával közvetlen okozati összefüggésben, illetve toxikus anyagok szedése miatti függősége folytán, vagy
 4. érvényes jogosítvány nélküli, vagy 0,8 ezrelékes véralkohol szintet elérő ittasság melletti, és egyéb közlekedési szabályt is megsértő gépjárművezetése közben következett be.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szolgáltatásra jogosult vagy a szerződő a biztosítási eseményt a megadott határidőn belül nem jelenti be, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Az alkalmazott kizárások

A biztosító kockázatviselési köréből kizárja azon eseményeket, amelyek

 1. közvetlenül összefüggésben állnak háborús, polgárháborús eseményekkel, terrorcselekményekkel, felkeléssel, lázadással, zavargással;

továbbá közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak

 1. radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve a terápiás célú orvosi kezelést);
 2. a biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve öngyilkossággal vagy annak kísérletével okozati összefüggésben bekövetkező baleseteket;
 3. a biztosított személy bármely okból maradandóan károsodott vagy nem ép testrészeit ért korábbi baleseti eredetű sérüléseit;
 4. a napszúrás, hőguta, napsugár általi égés, fagyás okozta károsodásokat;
 5. a szilárd, folyékony, légnemű anyagok szándékos bevétele miatti mérgezéseket, sérüléseket, ideértve a drogok, kábítószerek által okozottakat is;
 6. a hasi- vagy altesti sérvet (megemelést), ha az balesettel nincs okozati összefüggésben;
 7. a porcsérüléseket, rándulásokat, ficamokat, zúzódásokat, horzsolásokat, húzódásokat, továbbá a nem baleseti eredetű vérzéseket;
 8. a biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése közben, illetve a biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának során, azzal összefüggésben bekövetkezett eseményeket.

Nem minősülnek poggyásznak, illetve nem biztosított vagyontárgyak:

 • ékszerek, nemesfém felhasználásával készült vagyontárgyak, művészeti tárgyak, gyűjtemények, nemes szőrmék, napszemüvegek (kivéve szemüveg), bélyegek és hangszerek, fegyverek és lőszerek;
 • készpénz, belföldi vagy külföldi bankjegyek, csekkek, postai utalványok, utazási csekkek, utazási jegyek, bankkártyák, bármilyen fajtájú értékpapírok, benzin- és egyéb jegyek,

A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratok

A biztosítási szolgáltatások igénybevételéhez a szolgáltatásra jogosultnak többek között az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve átadnia:

 1. a szolgáltatási igény bejelentése;
 2. az egészségügyi ellátás és a gyógyulási időszak orvosi dokumentációja;
 3. kórházi ápolás esetén: a kórházi zárójelentés, a baleseti eredet igazolásával együtt;
 4. keresőképtelenség esetén: „Orvosi igazolás", a baleseti eredet igazolásával együtt;
 5. elhalálozás esetén: a halotti anyakönyvi kivonat, a halál okát, baleseti eredetét igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány;
 6. a baleseti sérülést és annak következményeit dokumentáló orvosi igazolások;
 7. egészségkárosodás esetén: az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye az egészségkárosodásról és az ezt megállapító jogerős társadalombiztosítási határozat;
 8. a biztosító által meghatározott egyéb, a káresemény igazolásával, a kárkifizetéssel összefüggő okiratok (így többek között: a születési dátum igazolása, );
 9. egyéb dokumentumok, amelyek a jogosultság (kedvezményezettség), továbbá a biztosítási esemény és a szolgáltatás mértékének megállapításához szükségesek.

Szükség esetén a biztosító egyéb igazolásokat is bekérhet, és jogában áll a bejelentések és felvilágosítások tartalmának ellenőrzése, beleértve a biztosított személyes vizsgálatának esetleges elrendelését is.

A biztosítási esemény igazolásával kapcsolatos költségeket annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíteni kívánja.

A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a biztosítási esemény bizonyítására. A biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges. A biztosítási esemény bekövetkezését a szerződőnek, biztosítottnak, kedvezményezettnek bizonyítani szükséges. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén annak bizonyítására alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a biztosítási esemény jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a szerződőnek, biztosítottnak, kedvezményezettnek joga van a biztosítási esemény igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.

Abban az esetben, ha a biztosító által kért dokumentumokat felhívás ellenére sem, vagy hiányosan nyújtják be, a biztosító a szolgáltatási igényt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el, illetve a szolgáltatási igényt elutasíthatja.

Baleseti költségtérítés, poggyász- és ruházati kár és személyi okmánypótlás megtérítéséhez továbbá az alábbi iratok bemutatása szükséges:

 • A poggyász eltűnésének vagy károsodásának részletes leírása,
 • A sérült tárgyak tételes listája, a beszerzési ár és a beszerzés idejének feltüntetésével,
 • A beszerzést igazoló számlák, ha rendelkezésre állnak,
 • Számla az okmányok újraelőállításáról,
 • Sérülés esetén: javítási számla, vagy szakiparos igazolás a tárgy javíthatatlanságáról.

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A biztosító jogosult a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggően tudomására jutott személyes, egészségi és üzleti adatok – törvényi előírásoknak megfelelő – kezelésére, őrzésére. A biztosító köteles az adatokat biztosítási titokként kezelni, és e titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszont biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A biztosító az egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggő, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos, az egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggő adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

A biztosítási titok tekintetében a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint jár el. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 • a biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
 • e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az alábbi helyekre továbbíthatja: Magyar Nemzeti Bank, nyomozóhatóság és ügyészség, bíróság, bírósági végrehajtó, hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, együttbiztosításban részt vállaló biztosító, állomány-átruházáskor az átvevő biztosító, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetítő, szaktanácsadó, a biztosító által kiszervezett tevékenységet végző partner, feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa, feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörével összefüggésben eljáró magyar bűnüldöző szerv vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv.

A szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerződő és a biztosítottak hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító külföldi biztosítóhoz, külföldi viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatkezelő szervezethez továbbíthassa, valamint, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódóan egészségügyi kezelésük szempontjából, illetve ahhoz kapcsolódóan szóba jövő intézményeknek továbbítsa.

Panaszok, viták rendezése

UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységével összefüggő panaszát szóban (személyesen, vagy telefonon) és írásban (e-mailben) egyaránt előterjesztheti az alábbiak szerint:

Szóbeli panaszát előadhatja – a biztosító székhelyén, valamint a cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgálati irodákban – ügyfélfogadási időben, személyesen (meghatalmazottja útján); vagy telefonon, az alábbi telefonszámokon [+36 (1/20/30/70) 544-5555].

Írásbeli panaszát eljuttathatja:

 1. a biztosító központi ügyfélszolgálatára [1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.],
 2. a biztosító – cégnyilvántartásban szereplő – fióktelepein működő ügyfélszolgálati irodákhoz;
 3. az a) pont szerinti levelezési címünkre postai úton, vagy telefaxon a +36 (1) 2386-060 fax számra, valamint elektronikus levélben panasziroda@uniqa.hu e-mail címre.

A panaszbeadványokon címzettként kérjük feltüntetni a Panaszmenedzsment Osztály megnevezést is! A panaszkezelési eljárás részletes szabályairól [Panaszkezelési Szabályzat] a www.uniqa.hu honlapunkon nyújtunk tájékoztatást, valamint a szabályzat szövege megtalálható a biztosító cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgálati irodáiban is.

Amennyiben a panaszban megfogalmazott igény a biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival (pl. kártérítés összege, vagy annak elutasítása) és megszűnésével kapcsolatosan került a biztosító által elutasításra, úgy a fogyasztó(ügyfél):

 1. a Pénzügyi Békéltető Testületnél (továbbiakban: PBT) [H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172, telefon: +36 1 4899-100, e-mail: pbt@mnb.hu], vagy
 2. az ügy eldöntésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál

élhet jogorvoslattal.

Amennyiben a biztosító által elutasított panaszban az ügyfél a Magyar Nemzeti Bankról (a továbbiakban: MNB) szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértését sérelmezi, úgy az MNB [1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: +36 1 4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu] fogyasztóvédelmi eljárását kezdeményezheti.

A PBT és az MNB eljárás megindításának egyaránt feltétele, hogy az ügyfél a(z) − MNBtv.-ben leírtak szerint – hatósági jogorvoslat kezdeményezését megelőzően, a biztosítónál közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését és az is, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok szerint is fogyasztónak minősüljön!

A biztosító felügyeleti szerve:

Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
(1534 Budapest, BKKP Pf.: 777)

Kellemes utazást kíván az UNIQA Biztosító Zrt. a VOLÁNBUSZ Zrt. utasainak.